logo 1992

GIFFONI FILM FESTIVAL 1992 - 1.8 agosto